1618

Presentació d'al·legacions a multes de trànsit

Aquest tràmit permet fer constar per escrit la disconformitat contra un expedient sancionador per infracció de la normativa sobre circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Si no es presenten al·legacions ni es paga l'import de la munta en el termini indicat, la notificació de la denúncia enviada a l'interessat tindrà efectes d’acte resolutori, i la sanció es podrà executar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la notificació, obrint-se el termini de dos mesos per formular recurs contenciós administratiu.

El pagament amb reducció dins el termini indicat a la denúncia comporta la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, i només es podrà recórrer davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes a l’article 77 h), n), ñ), o),p) i r) de la LSV, a les que no és aplicable dita reducció.

En cas que el titular del vehicle no sigui la persona que conduia el vehicle en el moment de la infracció, ha de comunicar per escrit el nom i cognoms i número del permís o llicència de conducció de la persona conductora. L'incompliment del deure d'identificar de forma veraç la persona conductora està tipificada com a infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de fins al triple de la infracció originària.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Les al·legacions es poden presentar en un termini no superior a 20 dies naturals després de la recepció de la denúncia o del lliurament en mà en el moment de la infracció. 

La identifcació de conductor s'ha de presentar en un termini no superior a 20 dies naturals després de la recepció de la denúncia o del lliurament en mà en el moment de la infracció.

Quan es dóna resposta?
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l'expedient sancionador és d'un any des de la seva iniciació, deduint els terminis de suspensió motivats pel coneixement dels fets per la jurisdicció penal, quan s'escaigui.
Cost
Sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Presentació per escrit de les al·legacions que s'estimin convenients, amb aportació o proposició de proves. A l'escrit han de constar les següents dades:
  • Nom i cognoms, document d'identitat, adreça postal de la persona denúncia que presenta les al·legacions.
  • Número d'expedient sancionador-Matrícula del vehicle denúnciat
  • Dia, hora i lloc de la denúncia.
  • Presentació per escrit de la identificació de conductor.
  • A l'escrit han de constar les següents dades:
  • Nom i cognoms, document d'identitat, adreça postal de la persona del titular del vehicle que identifica a la persona conductora.
  • Número d'expedient sancionador.
  • Matrícula del vehicle denúnciat.
  • Nom i cognoms, número de permís o llicència de conducció, adreça postal de la persona conductora del vehicle en el moment de la infracció.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Presencialment al OAC.

A qualsevol oficina de Registre de la Diputació de Barcelona.

Per correu certificat a qualsevol oficina de Correos.

A qualsevol de les adminstracions públiques que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 12:06