1659

Sol·licitud de títol de família nombrosa

El títol de família nombrosa és un títol oficial que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que acredita la condició de família nombrosa i atorga diversos avantatges a diferents institucions, entitats i establiments comercials. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, s'expedeix un carné individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

El títol té una validesa fins que el fill/filla més gran faci 21 anys i a partir d'aquest moment, té una validesa biennal, tret dels supòsits específics. A l'efecte del reconeixement del títol de família nombrosa, es computaran:

 • Els fills/es fins als 21 anys d'edat.
 • S'amplia aquest límit fins als 26 anys d'edat quan es trobin cursant estudis.
 • No hi ha límit d'edat per als fills/es amb disminució, sempre que convisquin amb la família.

En funció del nombre de fills/es, les famílies nombroses es classifiquen en dues categories: Categoria especial:

 • 5 fills o més.
 • 4 fills, dels quals tres siguin de part, adopció, acolliment permanent o bé preadopció múltiple.
 • També, 4 fills/es quan els ingressos familiars anuals, dividits pel nombre de membres que la composen no superin el 75% de l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) vigent, (incloses les pagues extres).
   


Categoria general:

 • 3 fills o més
 • 2 fills si un d'ells és discapacitat.
   

 
Cal complir els requisits següents:
Trobar-se amb una de les següents composicions familiars:

 • Una o dues persones progenitores amb tres o més fills/filles siguin o no comuns.
   
 • Les persones progenitores separades o divorciades amb 3 o més fills/filles, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, i sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el mateix domicili (en aquest supòsit, la persona progenitora que opti per sol·licitar el títol i proposi que es tinguin en compte els fills/filles que no convisquin amb ella, haurà de presentar la resolució judicial o conveni regulador ratificat judicialment en què es declari la seva obligació de passar una pensió d'aliments. Una manera d'acreditar aquesta obligació, és aportant els 6 darrers rebuts que acreditin l'abonament de la pensió d'aliments). 
   
 • Dos o més germans/anes orfes de pare i mare sotmesos/eses a tutela o acolliment que convisquin amb la persona tutora o acollidora, però que no depenguin econòmicament d'ella.
   
 • Tres o més germans/anes orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o dos si un d'ells/d'elles és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
   
 • Una persona progenitora amb dos fills/filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora.
   
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests fills o filles tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
   
 • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d’ells, o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar.
  S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.I, pel que fa als fills/es, cal complir els requisits següents:
   
 • Ser menors de 21 anys d'edat o tenir una discapacitat o una incapacitat per treballar, o bé ser menors de 26 anys quan cursin estudis. No hi ha límit d'edat per als fills/filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la família.
   
 • Conviure amb la persona o persones progenitores, excepte supòsits de separacions o divorcis.
   
 • Dependre econòmicament de la persona o persones progenitores. 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
No s'estableix
Cost
Sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Títol nou:
 • DNI/NIF de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.(*)
 • NIE, si és el cas, de la/es persona/es sol·licitant/s i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela, o administrativa d'acolliment familiar.
 • La documentació ha de ser original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud, en cas de fills/filles majors de 21 anys.(*)
 • Certificat de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial, en el cas d'unions estables de parella amb fills o filles no comuns.(*)
 • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en cas de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 • Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 • Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i el conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d'aliments.
 • Declaració certificada de l'impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d'imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21 anys.(*)
Persones amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea:
 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Si no es disposa del document anterior, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d'Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d'estrangers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del seu país d'origen.
Persones amb nacionalitat extracomunitària:
 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.
(*) En cas que autoritzeu el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficines d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2018 15:29